NISSAN Ügyfélszolgálat Adatvédelmi Tájékoztatója

NISSAN Ügyfélszolgálat - Rövid Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő
Az adatkezelő a Grand Automotive Central Europe Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., e-mail: adatvedelem@nissan.hu ("társaságunk" vagy "mi").

 

Adatkezelési célok és jogalapok

Az Ön személyes adatai kezelése azért indokolt a számunkra, hogy ügyfélszolgálatot biztosítsunk Önnek, az alábbiak szerint:

1.      Ügyfélszolgálati ügyintézés: Ha kapcsolatba lép velünk, felhasználjuk személyes adatait, hogy válaszolni tudjunk az Ön kérdéseire vagy kezelni tudjuk az Ön kérelmeit, igényeit vagy panaszait, valamint hozzáférést biztosítsunk Önnek az ügyfélszolgálati szolgáltatásokhoz és Önt ezzel összefüggésben azonosítani tudjuk. Azért kezeljük az Ön személyes adatait, mivel jogos érdekünk áll fenn az Ön felhasználói és ügyfél igényeinek kielégítése és panaszainak kezelése és rendezése vonatkozásában, továbbá a kapcsolódó jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelme céljából.

2.      Telefonos hangrögzítés: Ha Ön telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül lép velünk kapcsolatba, az ügyfélszolgálatunk részére beérkező telefonos hívás - az Ön hozzájárulása esetén - rögzítésre kerül. Ha Ön nem adja meg a hozzájárulását a hangfelvétel rögzítéséhez, kérjük, hogy megkeresésével összefüggésben az ugyfelszolgalat@nissan.hu címre küldött levéllel lépjen velünk kapcsolatba.

 

Adattovábbítás címzettje(i)

Az Ön adataihoz a társaságunk szervezetén belül kizárólag az ügyfélkérések és panaszok kezelésében érintett kijelölt munkatársak férhetnek hozzá. Az Ön adatait szükség esetén megosztjuk a panaszában vagy igényében megjelölt NISSAN márkakereskedővel, illetőleg műszaki panasz jellegű esetén a Nissan Automotive Europe S.A.S. (Franciaország) társasággal vagy annak kapcsolt vállalataival. Amennyiben adatait az EGT-n kívüli államba szükséges továbbítanunk, azt minden esetben a megfelelő garanciák mellett végezzünk, hogy megőrizzük az adatai biztonságát.  

 

Az Ön jogai, és különösen a tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önről kezelt személyes adataival kapcsolatban, kérheti azok helyesbítését, meghatározott keretek között azok törlését, másolatot kérhet ezen adatokról, illetve részben kérheti azok kezelésének korlátozását.

ÖN BÁRMIKOR JOGOSULT INGYENESEN TILTAKOZNI AZ ADATKEZELÉS ELLEN,

LEHETSÉGES AZONBAN, HOGY EBBEN AZ ESETBEN NEM TUDJUK BIZTOSÍTANI SZOLGÁLTATÁSAINKAT AZ ÖN RÉSZÉRE.

 

Teljes tájékoztató

További információért kérjük, olvassa el a NISSAN Ügyfélszolgálat Teljes Adatkezelési Tájékoztatóját.;

Utolsó frissítés dátuma: 2020. január 15., v.1.0

NISSAN Ügyfélszolgálati - Teljes Adatkezelési Tájékoztató

- Utolsó frissítés dátuma: 2020. január 15., v.1.0 -

Jelen adatkezelési tájékoztató az NISSAN Ügyfélszolgálat részét képező szolgáltatások nyújtása során és azzal összefüggésben történő adatkezelésekkel kapcsolatos információkat tartalmazza teljes egészükben.
 

Az Adatkezelő

Az Adatkezelő a Grand Automotive Central Europe Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) ("társaságunk" vagy "mi").

 

Adatkezelési célok

Az Ön személyes adatai kezelése azért indokolt a számunkra, hogy ügyfélszolgálatot biztosítsunk Önnek, az alábbiak szerint:

1.      Ha kapcsolatba lép velünk, felhasználjuk személyes adatait, hogy válaszolni tudjunk az Ön megkeresésére és kezelni tudjuk az Ön kérelmeit, igényeit vagy panaszait - szükség esetén a panaszában, igényében megjelölt NISSAN márkakereskedőnk útján -, valamint hozzáférést biztosítsunk Önnek az ügyfélszolgálati szolgáltatásokhoz és Önt, mint ügyfelünket ezzel összefüggésben azonosítani tudjuk. Műszaki jellegű panaszok és igények kivizsgáláshoz szükséges esetekben az Ön gépjármű adatait a Nissan Automotive Europe S.A.S. (Franciaország) részére továbbítjuk, hogy támogatást kapjunk a panaszok és igények megválaszolásában és megfelelő rendezésében.

2.      Ha Ön telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül lép velünk kapcsolatba, az ügyfélszolgálatunk részére beérkező telefonos hívások rögzítésre kerülnek, ha ahhoz Ön hozzájárulását adja. Az ügyfélszolgálat részére beérkező, megkeresést vagy panaszt tartalmazó hívások pontos idejét és tartalmát a hívó fél hozzájárulásával annak igazolására rögzítjük, hogy az operátor a hívást a minőségbiztosítási követelményeinknek megfelelően kezelte, illetve azért, hogy a hangfelvétel rögzítésével az esetlegesen előforduló ügyfél reklamációk ellenőrzésekor igazolható legyen az ügyfél megkeresésének, igényének vagy egyéb panaszának pontos tartalma.

 

A kezelt személyes adatok köre

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokból az ügyfélszolgálat, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása érdekében az Ön alábbi személyes adatait kezeljük:

  • Személyazonosító adatok: Ügyfél neve; ha cég, kapcsolattartó személy neve, ügyfél típusa (magán, cég, flotta)
  • Kapcsolattartási adatok: ügyfél címe, telefonszáma, e-mail címe
  • Gépjármű adatok: dealer kód, tulajdonosi státusz dátuma, javítási típus (garancia / karbantartás / fizetett mechanikus / karosszéria / belső), javítási megrendelő (munkalap) száma, másolata, javítási rendelés nyitva tartásának időpontja; javítási rendelési határidő; futásteljesítmény; forgalmi rendszám, alvázszám, járműhasználati adatok; szerviz adatok, garancia kezdő dátuma; átadás dátuma, adásvételi szerződés másolata, garanciafüzet másolata
  • Az érdeklődés tárgyának leírása
  • Panasz, igény tartalma, hibaleírás
  • Ügyfélszolgálati beszélgetések hanganyaga: a rögzített hanghívás (hely, idő, beszélgető felek rögzítésével).

Ezen adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy Önt azonosítsuk, Önnel kapcsolatba lépjünk, illetve az Ön részére az ügyfélszolgálatunkon keresztül szolgáltatást nyújtsunk. Az adatok megadása önkéntes, azonban ezek hiányában nem leszünk képesek az ügyfélszolgálaton keresztül szolgáltatást nyújtani Önnek, vagy panaszait, kérelmeit kezelni. Ha a telefonos beszélgetés rögzítésével nem adja hozzájárulását, kérjük, hogy megkeresését e-mail útján küldje meg az ugyfelszolgalat@nissan.hu címre. Azon személyes adatokat, vagy bármely más adatot, amelyeket Ön megad a részünkre, de a kezelésére nem vagyunk jogosultak (pl. az ügyfélszolgálati ügyintézéshez nem szükséges adatok) a megfelelő módon töröljük vagy anonimizáljuk. Ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudjuk az ügyfélszolgálaton keresztül szolgáltatásainkat Önnek nyújtani, vagy panaszait, kérelmeit kezelni, amely tényről azonban értesítjük Önt.

 

Adatkezelési jogalapok

A fent jelzett adatkezelési célok alapján az alábbi jogalapokra támaszkodunk az adatkezelés során:

·          Az ügyfélszolgálat részére beérkező hívások rögzítésével kapcsolatosan az Ön hangfelvétel készítéséhez adott hozzájárulására támaszkodunk az Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 EU Rendelet, "GDPR") 6. cikk (1) bek. a) pontja és a Ptk 2:48. § (1) bek. alapján) ("Hozzájárulás").

·          Az Ön kérdéseire vagy kérelmeivel kapcsolatos válaszadással, igények és panaszok kezelésével, továbbá jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelmével kapcsolatosan az adatkezelés a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja alapján ("Jogos Érdek Jogalap");

Az alábbi célokból, az alábbi személyes adatok kategóriáit a következő jogalapokon kezeljük:

 

Adatkezelési cél

Kezelt személyes adatok kategóriái

Jogalap

Az Ön hozzájárulásával az ügyfélszolgálat részére beérkező, panaszt tartalmazó hívások pontos idejét és tartalmát rögzítjük annak igazolására, hogy az operátor a hívást a társaságunk minőségbiztosítási követelményeinek megfelelően kezelte, illetve azért, hogy a hangfelvétel rögzítésével az esetlegesen előforduló ügyfél reklamációk ellenőrzésekor igazolható legyen az ügyfél panaszának pontos tartalma.

Személyazonosító adatok

Kapcsolattartási adatok

Gépjármű adatok

Az érdeklődés tárgyának leírása

Panasz, igény tartalma, hibaleírás

Ügyfélszolgálati beszélgetések hanganyaga

Hozzájárulás

Ügyfélszolgálati ügyintézés keretében kérdések megválaszolása, kérelmek és panaszok kezelése és rendezése és jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme céljából.

Személyazonosító adatok

Kapcsolattartási adatok

Gépjármű adatok

Az érdeklődés tárgyának leírása

Panasz, igény tartalma, hibaleírás

 

Jogos Érdek Jogalap

Az ügyfélszolgálati ügyintézés keretében felvett műszaki jellegű hibajelentések, panaszok és igények kivizsgáláshoz szükséges esetekben az Ön gépjármű adatait a Nissan Europe International S.A.S mint gyártó részére továbbítjuk, hogy támogatást kapjunk a panaszok, kérések, igények, kérdések megválaszolásában és rendezésében és azért, hogy az ilyen jellegű panaszokat kezelni tudjuk.

 

Személyazonosító adatok

Kapcsolattartási adatok

Gépjármű adatok

Az érdeklődés tárgyának leírása

Panasz, igény tartalma, hibaleírás

Jogos Érdek Jogalap

 


Jogos érdekek és érdekmérlegelés

Társaságunk az adatkezelést megelőzően elvégezte azon érdekmérlegelési teszteket, ahol a személyes adatok kezelése során valamely jogos érdekünkre támaszkodunk. Az érdekmérlegelés során figyelembe vettük a belső szervezeti felépítésünket, belső működési előírásainkat és annak követelményeit, az ügyfélszolgálattal kapcsolatban nyújtott szolgáltatások jellegét, célját, a szolgáltatásnyújtás során kezelt személyes adatok körét, jellegét, típusát, valamint a várható adatok mennyiségét és az érintettek várható számosságát, valamint a tervezett adatkezelés hatását az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az elvégzett érdekmérlegelési tesztek alapján társaságunk álláspontja, hogy a tervezett adatkezelések nem sértik aránytalanul az Ön adatvédelmi jogait és szabadságait, így társaságunk elsőbbségi jogos érdekkel rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatosan.

 

Adatkezelési tevékenység

Érdekmérlegelési teszt

Panaszok, igények kezelése és jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme

Jogos érdekünkben áll ügyfeleink és kapcsolattartóik igényeinek kielégítése, valamint a benyújtott, esetlegesen a márkakereskedőinket érintő panaszok kezelése. Ez magában foglalja azt is, hogy a megadott személyes adatokat, amennyiben szükséges, a panasszal vagy igényével érintett márkakereskedővel, vagy külsős szolgáltatóinknak, így ügyvédeknek tesszük hozzáférhetővé, akik támogatnak minket a panaszok, kérések, (jogi) igények, kérdések megválaszolásában és rendezésében. Ön ügyfélként racionálisan számolhat vele, hogy a kérdései megválaszolása és az ilyen igények rendezése és kezelése szükségessé teszi a személyes adatai kezelését, illetve panaszában vagy igényében azért jelöli meg a márkakereskedőt, hogy a panasza vagy igénye rendezésébe az ilyen márkakereskedőt bevonjuk és az Ön igényét, panaszát ezáltal rendezni tudjuk. Műszaki jellegű panaszok és igények kivizsgáláshoz szükséges esetekben az Ön gépjármű adatait a gyártó a NISSAN Europe S.A.S részére továbbítjuk, hogy támogatást kapjunk műszaki jellegű kérdések megválaszolásában, továbbá az ilyen jellegű panaszok, igények rendezésében. Az ilyen típusú technikai igények rendezése - az ügyfél által is elvárhatóan - szükségessé teszi a gépjármű adatainak ismeretét, azonban az érintett személyazonosító és kapcsolattartási adatai ilyenkor nem kerülnek továbbításra. Össztársadalmi érdek áll fenn a jármű- és közlekedésbiztonság fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatban, emiatt szükséges, hogy a műszaki jellegű panaszokat a gyártó világszerte azonosítani és kezelni tudja, hogy ezzel a műszaki hibajelenségeket világszerte megelőzze és a közlekedés biztonságának fokozásához ezzel is hozzájáruljon.

Ha kérdése van az elvégzett érdekmérlegelési teszttel kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön az adatvedelem@nissan.hu email címen.

 

Az adatkezelés időtartama

Az ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása során rögzített hívásokat egy hónapig, indokolt esetben legfeljebb három hónapig tároljuk. Az Ön ügyfélszolgálati érdeklődését egy évig őrizzük meg. Az esetleges polgári jogi igényekre vonatkozó személyes adatokat a polgári jogi igények érvényesítésére nyitva álló elévülési időn belül, azaz az ötödik év végéig őrizzük meg. Amennyiben hatósági vagy bírósági eljárás indul szolgáltatásunkkal összefüggésben, úgy személyes adatait az ilyen eljárás időtartama alatt, annak jogerős lezárásáig is tovább kezelhetjük.

 

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

Az Ön adataihoz a társaságunk szervezetén belül kizárólag az ügyfélkérések és panaszok kezelésében érintett kijelölt munkatársak férhetnek hozzá. Az Ön adatait szükség esetén megosztjuk a panaszában, igényében megjelölt magyarországi márkakereskedővel. E magyarországi NISSAN kereskedők listája itt érhető el: https://www.nissan.hu/markakereskedesek-keresese.html
 

Műszaki jellegű panasz vagy hibabejelentés esetén - ha annak rendezéséhez és kivizsgálásához ez szükséges - az Ön gépjármű adatait annak rendezése és kezelése érdekében továbbítjuk a NISSAN Europe S.A.S (Franciaország) részére, illetve műszaki jellegű panasz esetén a NISSAN Europe S.A.S társvállalatai, a Svájcban székhellyel rendelkező Nissan International SA, továbbá a Japánban székhellyel rendelkező Nissan Motor Co., Ltd. (Japán) részére.

 

Milyen külföldi adattovábbítási garanciákat alkalmazunk?

Az Ön személyes adatait a magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük, és az adatokat továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belül, valamint az EGT-n kívül található országokba, így NISSAN Europe S.A.S társvállalatai, a Svájcban székhellyel rendelkező Nissan International SA, továbbá a Japánban székhellyel rendelkező Nissan Motor Co., Ltd. (Japán) részére. Amennyiben adatait az EGT-n kívüli államba szükséges továbbítanunk, azt az Európai Bizottság elfogadott megfelelőségi határozata alapján vagy például olyan szerződéses kötelezettségvállalás alapján tesszük, amely biztosítja, hogy az Ön személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkező harmadik személy az Ön személyes adatai legalább olyan szintű védelemben részesíti, mint amilyenben az EGT-n belül részesülnek. Ezek hiányában, minden esetben a megfelelő garanciák mellett végezzük, hogy megőrizzük adatai biztonságát.

Ha Ön kéri az EGT-n kívülre továbbított személyes adatok vonatkozásában a társaságunk által nyújtott garanciák leírását, vagy ha további információkra van szüksége ezekről, úgy kérjük, hogy forduljon hozzánk a jelen tájékoztató végén jelzett elérhetőségünk útján.

 

Az Ön jogai

Önt az adatkezeléseinkkel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:

1.   Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

2.   Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

3.   Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amely esetben kötelesek vagyunk kérésének eleget tenni.

4.   Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

5.   Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

6.   Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel.

7.   Panaszhoz való jog: Ön jogosult továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

 

Kapcsolat adatvédelmi kérdésekben

A jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép velünk adatvedelem@nissan.hu e-mail címre vagy postai címünkre (Grand Automotive Central Europe Kft., 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) megküldött levéllel, a tárgy mezőben megjelölve, hogy "Adatvédelmi megkeresés".