Támogatás igénybevételére jogosultak: magánszemély, civil szervezet, egyesület vagy felsőoktatási intézmény.

 

Támogatás mértéke:

5 személyes, tisztán elektromos személygépjármű:

  • Vételár 1.000.000 ft és 12.000 000 Ft között à max. 2.500.000 Ft

  • Vételár 12.000.001 Ft és 15.000.000 Ft között à max. 1.500.000 Ft

7 vagy többszemélyes, tisztán elektromos személygépjármű:

  • Vételár 1.000.000 ft és 14.000 000 Ft között à max. 2.500.000 Ft

  • Vételár 14.000.001 Ft és 17.000.000 Ft között à max. 1.500.000 Ft

 

Magánszemély esetében legfeljebb 1 darab elektromos autóra igényelhető.

Civi szervezet, egyesület, felsőoktatási intézmény legfeljebb 5 darab elektromos autóra igényelhető.

 

A támogatás kombinálható egyéb támogatással.

 

A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye:

A pályázatok benyújtására 2021. június 14. 08:01 perctől 2022. június 1. 23:59 percig illetve a

rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség.

 

A gépjármű megrendelése feltétele a pályázat benyújtásának, mely nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás megjelenésének napja.

Pályázat az elektromobilitas.ifka.hu oldalon keresztül nyújtható be, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével, és a szkennelt dokumentumok csatolásával.

https://elektromobilitas.ifka.hu/

 

Kötelezően benyújtandó dokumentumok a pályázáshoz:

  • Természetes személy érvényes adóazonosító jelének igazolására alkalmas dokumentum

  • személyi igazolványának mindkét oldalának másolata vagy útlevél személyi adatokat tartalmazó oldalának másolata vagy vezetői engedély mindkét oldalának másolata

  • lakcímkártya nevet és lakcímet tartalmazó oldal egyszerű másolata

  • Pályázati kiírás megjelenését követően kelt elektromos gépjármű beszerzésére irányuló megrendelés.

 

Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül, és egyedi azonosítószámot kap.

A pályázatok szakaszonként és a benyújtás sorrendjében kerülnek feldolgozásra.

 

Pályázatok feldogozásának menete:

1. Befogadási feltételeknek való megfelelés vizsgálata

A befogadási kritériumoknak megfelelő pályázat befogadásra, a befogadási kritériumoknak meg nem felelő pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül történik a pályázat beérkezését követő 5. napig.

A befogadó nyilatkozat Támogató általi kiadása nem jelenti a pályázat formai és tartalmi megfelelőségét (a vissza nem térítendő támogatás megítélését), csak a pályázat Támogató szerv általi befogadását.

2. Formai és tartalmi vizsgálat

A Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton, a pályázatban megadott email címen keresztül és a pályázati portálon keresztül is megtörténik.

3. Hiánypótlás, tisztázó kérdések

A pályázat elektronikus benyújtását követően a Pályázó 5 munkanapon belül értesítésre kerül arról, hogy pályázata értékelésre került és megfelelt a kiírásban foglalt előírásoknak, vagy az értékelés lefolytatásához hiánypótlás kerül kiküldésre.

Ha a Pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a Támogató szerv megfelelő határidő, de legfeljebb 10 munkanap kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – felszólítja a Pályázót az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatók. A benyújtott pályázattal kapcsolatosan hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

4. Támogatói döntés

A pályázat benyújtási időszakok lezárultát követő 20 munkanapon belül a Támogató szakaszosan dönt az előterjesztett pályázatok: támogatásáról; csökkentett összegű támogatásáról; elutasításáról.

5. Értesítés a támogatói döntésről

A Pályázók a döntésről a döntés meghozatalát követő 5 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatásra kerülnek a döntési lista pályázati portálon történő közzétételével.

Támogató a pályázati portálon keresztül Kedvezményezett részére elektronikus úton kiadja a Támogatói Okiratot a döntéstől számított 10 munkanapon belül.

A Támogatói Okirat az alábbi fő részekből áll: a Kedvezményezett azonosító adatai; pályázati azonosító szám; az elnyert támogatás maximális összege; a támogatott tevékenység; a támogatás igénybevételének határideje; támogatás felhasználásának ellenőrzése.

 

A beszerzés és a Támogatás igénybevételének folyamata

A Kedvezményezett köteles a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelően, az előírt határidőn belül a regisztrált kereskedőtől beszerezni az elektromos gépjárművet.

A Kedvezményezett a pályázati portál felületéről generált Engedményezési szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az engedményezett összeg (maximum a Támogatás összege) a regisztrált kereskedő részére kerüljön utalásra Támogató szerv részéről.

A vételárba az Engedményezési szerződéssel engedményezett összeg (maximum a Támogatás összege) beleszámít.

A regisztrált kereskedő által kiállított – értékesítésére vonatkozóan – számla összegének a támogatás összegével csökkentett részét a Kedvezményezettnek a regisztrált kereskedő részére kell kiegyenlítenie.

Az elektromos gépjármű átvételére a Kedvezményezett és a regisztrált kereskedő közötti Engedményezési szerződés aláírását követően kerülhet sor.

 

Fenntartási időszak

A fenntartás teljes időszakában a támogatott elektromos gépjárműnek érvényes teljes körű Casco biztosítással kell rendelkeznie.

A fenntartási időszak kezdete vásárlás esetén: az elektromos gépjármű Kedvezményezett saját nevén történő forgalomba helyezésének napja.

A fenntartási időszak a jelen pont szerinti kezdettől számított 3 évig tart. A támogatott elektromos gépjármű a fenntartási időszak alatt a forgalomból ideiglenesen sem vonható ki.

 

A fenntartási időszak végéig a Kedvezményezett monitoring beszámoló keretében évente köteles igazolni a Casco biztosítás meglétét elektronikusan, továbbá számot adni a Pályázati kiírásban foglalt előírásoknak való megfelelésről, tapasztalatairól, fenntartásáról a pályázati portálon keresztül.

A benyújtás módja: A Kedvezményezettnek a monitoring beszámolót elektronikusan, a pályázati portálon keresztül kell beadnia, a teljes körű Casco biztosítást igazoló dokumentummal, és az e-mobilitás matrica meglétét igazoló fotóval együtt.

A benyújtás határideje: A fenntartási időszak kezdetének éves fordulónapját követő 30 napon belül kell a Támogató szerv részére benyújtani.

 

Záró beszámoló

Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység eredményéről az utolsó fenntartási év végén záró beszámolót kell elektronikusan, a pályázati portálon keresztül kell benyújtania a Támogató szervhez a fenntartási időszak végét követő 60 napon belül.

(A záró beszámoló tartalmi szempontból megegyezik a monitoring beszámolóban meghatározott feltételekkel.)

 

A támogatási jogviszony lezárása

A jogviszony akkor zárható le, ha a záró beszámoló elfogadásra került, a CASCO szerződésben a záradék vagy a társbiztosítotti bejegyzés, valamint – amennyiben releváns - a gépjármű nyilvántartásban szereplő elidegenítési tilalom törléséhez a Támogató szerv kiállította az igazolást, illetve a Kedvezményezett a pályázatban, illetve a Támogatói Okiratban foglalt feltételeket teljesítette.

 

Részletes pályázati kiírást az alábbi linken érheti el:

https://elektromobilitas.ifka.hu/medias/17/e_auto_2021_lakossag_palyazatikiaras_elektromosgjmbeszerz.pdf